Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1138

Utkom från trycket den 10 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse;
utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen föreskriver att i 2 och 5 §§ förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och kronofogdemyndighet att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse1) ordet ”Luftfartsverket” skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen”.

1)

Senaste lydelse av 2 § 1996:1446.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1138

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)