Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1153

Utkom från trycket den 10 december 2004
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 5 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:9, bet. 2004/05:MJU4, rskr. 2004/05:42.

5 §

2) Kraven för miljöklass 1 och 2 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 1 anges i bilaga 2 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

2)

Senaste lydelse 2001:1081.

Kraven för miljöklass 1, 2 och 3 för bränslen som beskattas enligt 1 § första stycket 3 b anges i bilaga 3 till lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1153

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)