Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1161

Utkom från trycket den 13 december 2004
utfärdad den 2 december 2004.

Regeringen föreskriver att 7 a § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1) skall ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2) Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Dalarnas län om beslutet avser ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2003:922.

  1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt och om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap. 4 b § samma lag,

  2. författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket skattebetalningslagen,

  3. kupongskattelagen (1970:624),

  4. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,

  5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

  6. lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting, eller

  7. mervärdesskattelagen (1994:200) som rör den som är mervärdesskattskyldig endast på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1161

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Per Hall
(Justitiedepartementet)