Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1174

Utkom från trycket den 15 december 2004
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2003:772) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG av den 27 september 2001 om ändring av direktiven 78/660/EEG, 83/349/EEG och 86/635/EEG med avseende på värderingsreglerna för årsbokslut och sammanställd redovisning i vissa typer av bolag samt i banker och andra finansiella institut (EGT L 283, 27.10.2001, s. 28, Celex 32001L0065).

2. Äldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 6 §§ får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1174

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Johan Lundström
(Finansdepartementet)