Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1188

Utkom från trycket den 15 december 2004
Lag om ändring i kasinolagen (1999:355);
utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § kasinolagen (1999:355) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

En uppgift eller ett fotografi i registret över besökare skall bevaras i fem år från det att uppgiften eller fotografiet registrerats och därefter genast gallras.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1188

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)