Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1194

Utkom från trycket den 15 december 2004
Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633);
utfärdad den 18 november 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)1)

1)

Senaste lydelse av 19 § 2002:475.

dels att i 19 och 27 §§ ordet ”Luftfartsverket” skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen”,

dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

Bilaga2)

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Luftfartsverket,

Luftfartsstyrelsen,

Läkemedelsverket,

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1194

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)