Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1207

Utkom från trycket den 15 december 2004
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 2 december 2004.

Regeringen föreskriver att 12 och 34 §§ konkursförordningen (1987:916) skall ha följande lydelse.

1) Rätten skall genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet till

1)

Senaste lydelse 2003:942.

 1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,

 2. kronofogdemyndigheten, Skatteverket och åklagarmyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

 5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

 6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,

 7. överförmyndaren, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri,

 8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom eller tomträtt,

 9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri,

 10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kreditinstitut,

 13. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,

 14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, om det är upplyst att det i boet finns finansiella instrument som är registrerade hos värdepappersförvararen,

 15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är delägare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat, och

 17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.

Rätten skall också genast underrätta en kronofogdemyndighet som har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672), om inte myndigheten underrättas om konkursen enligt första stycket 2.

2) När konkursen har avslutats skall rätten underrätta

2)

Senaste lydelse 1987:916.

 1. tillsynsmyndigheten,

 2. kronofogdemyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning och

 4. den registermyndighet som enligt 12 § första stycket 4 eller 17 har underrättats om konkursen, i förekommande fall med uppgift om att konkursen har avslutats med överskott.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1207

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)