Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1211

Utkom från trycket den 17 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion;
utfärdad den 25 november 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:984.

dels att 28, 29, 31 och 32 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 25, 27, 30 och 33–35 §§ skall ha följande lydelse.

Administrativa ärenden avgörs av hovrättspresidenten.

Hovrättspresidenten får hänskjuta ärenden till kollegium.

Kollegium består av hovrättspresidenten som ordförande, en eller flera hovrättslagmän, dock högst fyra, och chefen för den administrativa enheten.

För varje annan ledamot än hovrättspresidenten och chefen för den administrativa enheten skall det finnas en personlig ersättare, som träder in vid förfall för ledamoten. Ersättaren skall vara en hovrättslagman eller, om en sådan inte finns att tillgå, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

Plenum utser ledamöterna och ersättarna i kollegiet. Ledamöterna och ersättarna skall vara anställda i hovrätten och tjänstgöra där. De utses för högst ett år i sänder.

Administrativa ärenden skall avgöras med iakttagande av den enskilde domarens självständighet i dömande och rättstillämpande uppgifter.

Hovrättspresidenten skall samråda med kollegiet innan han eller hon avgör ärenden som avser

  1. viktigare frågor om hovrättens organisation eller arbetsformer, eller

  2. arbetsordningen.

Innan ärenden om godkännande för anställning av hovrättsassessorer avgörs skall samråd ske med cheferna för de avdelningar där fiskalen under längre tid har tjänstgjort som adjungerad ledamot.

Hovrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid hovrätten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden. En avdelnings sammansättning vid avgörande av ett administrativt ärende bestäms av hovrättspresidenten.

I administrativa ärenden som efter att ha hänskjutits av hovrättspresidenten handläggs i kollegium är hovrätten beslutför när minst hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande.

Administrativa ärenden som handläggs i kollegium avgörs efter föredragning om inte hovrättspresidenten bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som hovrättspresidenten utser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1211

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)