Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1212

Utkom från trycket den 17 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion;
utfärdad den 25 november 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion1)

1)

Förordningen omtryckt 2001:985.

dels att 28, 29, 31 och 32 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 25, 27, 30 och 33–35 §§ skall ha följande lydelse.

Administrativa ärenden avgörs av kammarrättspresidenten.

Kammarrättspresidenten får hänskjuta ärenden till kollegium.

Kollegium består av kammarrättspresidenten som ordförande, en eller flera kammarrättslagmän, dock högst tre, och chefen för den administrativa enheten.

För varje annan ledamot än kammarrättspresidenten och chefen för den administrativa enheten skall det finnas en personlig ersättare, som träder in vid förfall för ledamoten. Ersättaren skall vara en kammarrättslagman eller, om en sådan inte finns att tillgå, ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

Plenum utser ledamöterna och ersättarna i kollegiet. Ledamöterna och ersättarna skall vara anställda i kammarrätten och tjänstgöra där. De utses för högst ett år i sänder.

Administrativa ärenden skall avgöras med iakttagande av den enskilde domarens självständighet i dömande och rättstillämpande uppgifter.

Kammarrättspresidenten skall samråda med kollegiet innan han eller hon avgör ärenden som avser

  1. viktigare frågor om kammarrättens organisation eller arbetsformer, eller

  2. arbetsordningen.

Innan ärenden om godkännande för anställning av kammarrättsassessorer avgörs skall samråd ske med cheferna för de avdelningar där fiskalen under längre tid har tjänstgjort som adjungerad ledamot.

Kammarrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid kammarrätten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden. En avdelnings sammansättning vid avgörande av ett administrativt ärende bestäms av kammarrättspresidenten.

I administrativa ärenden som efter att ha hänskjutits av kammarrättspresidenten handläggs i kollegium är kammarrätten beslutför när minst hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande.

Administrativa ärenden som handläggs i kollegium avgörs efter föredragning om inte kammarrättspresidenten bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som kammarrättspresidenten utser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1212

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)