Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1213

Utkom från trycket den 17 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 25 november 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

dels att 32 och 33 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 28, 31 och 34–37 §§ skall ha följande lydelse.

Administrativa ärenden avgörs av lagmannen.

Lagmannen får hänskjuta ärenden till kollegium eller, vid en tingsrätt som har plenum men inte kollegium, till plenum.

Plenum skall finnas i samtliga tingsrätter utom i Stockholms tingsrätt.

Kollegium skall finnas i Göteborgs och Malmö tingsrätt.

Administrativa ärenden skall avgöras med iakttagande av den enskilde domarens självständighet i dömande och rättstillämpande uppgifter.

Lagmannen skall samråda med kollegiet eller, vid en tingsrätt som har plenum men inte kollegium, med plenum innan han eller hon avgör ärenden som avser

  1. viktigare frågor om tingsrättens organisation eller arbetsformer, eller

  2. arbetsordningen.

Innan beslut om arbetsordningen fattas skall samråd ske med den eller de åklagarmyndigheter som berörs.

1) Lagmannen får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid tingsrätten eller vid en länsrätt på samma ort som tingsrätten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden.

1)

Senaste lydelse 2002:991.

Lagmannen får dock endast uppdra åt en chefsrådman att meddela förordnanden enligt 16–22 §§. I de tingsrätter som har flera kansliorter får lagmannen i stället utse en rådman på varje kansliort där någon chefsrådman inte tjänstgör att meddela sådana förordnanden.

I administrativa ärenden som efter att ha hänskjutits av lagmannen handläggs i plenum eller i kollegium är tingsrätten beslutför när minst hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande.

2) Administrativa ärenden som handläggs i plenum eller i kollegium avgörs efter föredragning om inte lagmannen bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som lagmannen utser.

2)

Senaste lydelse 2002:992.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1213

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)