Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1244

Utkom från trycket den 17 december 2004
Lag om ändring i lagen (2004:1056) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § socialavgiftslagen (2000:980) i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:1056) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111.

Arbetsgivaravgifterna är 29,39 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

1. sjukförsäkringsavgift

 

10,15 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,20 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,70 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

4,45 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,68 %

 

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Ulf Rehnberg
(Finansdepartementet)