Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1251

Utkom från trycket den 17 december 2004
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584);
utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 § föräldraledighetslagen (1995:584) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:1, utg.omr. 12, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112.

8 §

Under den tid då en arbetstagare får tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10, 10 a, 10 b, 11 eller 11 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring har arbetstagaren rätt till ledighet.

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till tillfällig föräldrapenning på grund av att barnet är yngre än 240 dagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1251

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

HANS KARLSSON
Örjan Härneskog
(Näringsdepartementet)