Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1260

Utkom från trycket den 17 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond;
utfärdad den 9 december 2004.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1979:394. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2) Till fonden överförs av statsmedel dels etthundrasexton öre för varje hemlån från bibliotek av litterärt verk i original, dels fyrahundrasextiofyra öre för varje referensexemplar av sådant verk, dels femtioåtta öre för varje hemlån av litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och dels tvåhundratrettiotvå öre för varje referensexemplar av sådan översättning.

2)

Senaste lydelse 2003:1116.

Överföring sker varje år och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret tre år före det år som ersättningen avser.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovsmannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin vanliga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket skall tillämpas i fråga om översättning till eller från svenska språket om översättarens upphovsrätt enligt nämnda lag fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller vad som sägs i tredje och fjärde styckena om en av dessa uppfyller kraven.

3) Författarpenning lämnas med sjuttio öre för varje hemlån och tvåhundraåttio öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade upphovsmän till ett litterärt verk, delas författarpenningen lika mellan dem. I fråga om litterärt verk, som till väsentlig del består av teckningar, målningar, fotografier eller musikaliska verk, får dock styrelsen bestämma en annan fördelning av författarpenningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan tecknare, målare, fotograf eller kompositör.

3)

Senaste lydelse 2003:1116.

Översättarpenning lämnas med trettiofem öre för varje hemlån och etthundrafyrtio öre för varje referensexemplar. Finns det två eller flera ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk, delas översättarpenningen lika mellan dem.

Ersättning lämnas för varje kalenderår och beräknas på antalet hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen avser.

Om den ersättning enligt denna paragraf som för ett visst kalenderår sammanlagt tillkommer en upphovsman understiger 1 400 kronor, skall ersättningen inte betalas ut. Uppgår ersättningen till mer än 140 000 kronor, skall den minskas med 80 procent till den del den överstiger 140 000 kronor men inte 168 000 kronor och med 90 procent till den del den överstiger 168 000 kronor.

Ersättning enligt denna paragraf som för visst kalenderår sammanlagt tillkommer upphovsman avrundas nedåt till hela kronor.

Styrelsen kan bestämma att ersättningen till en viss upphovsman skall lämnas med högre belopp än vad som följer av första–femte styckena.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1260

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Knut Weibull
(Kulturdepartementet)