Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1267

Utkom från trycket den 21 december 2004
Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948);
utfärdad den 9 december 2004.

Regeringen föreskriver att 13 § förundersökningskungörelsen (1947:948)1) skall ha följande lydelse.

1)

Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2) Vid en åklagarmyndighet skall noggranna anteckningar föras om de personer som anhållits såsom misstänkta för brott (anhållningsliggare). Av dessa anteckningar skall framgå:

2)

Senaste lydelse 1996:212.

  • tidpunkten då den misstänkte gripits samt, om gripandet föregåtts av ett förhör som avses i 23 kap. 9 § rättegångsbalken, tidpunkten då förhöret inletts,

  • tidpunkten då den misstänkte inställts till förhör enligt 24 kap. 8 § rättegångsbalken,

  • tidpunkten då den misstänkte anhållits samt, om anhållandet föregåtts av ett förhör som avses i 23 kap. 9 § rättegångsbalken, tidpunkten då förhöret inletts, samt

  • tidpunkten då ett anhållningsbeslut hävts eller en häktningsframställning gjorts.

Har minst tolv timmar förflutit mellan gripandet och inställandet till förhör enligt 24 kap. 8 § rättegångsbalken skall anledningen till dröjsmålet särskilt anges. Har anhållningsbeslutet inte kunnat verkställas omedelbart eller har den gripne eller anhållne avvikit, skall nödvändiga uppgifter lämnas om detta.

En överåklagare, vice överåklagare eller chefsåklagare, som är kammarchef, skall minst en gång i kvartalet granska anteckningarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1267

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Ari Soppela
(Justitiedepartementet)