Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1303

Utkom från trycket den 27 december 2004
Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank;
utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank2)

1)

Framställning 2004/05:RB3, bet. 2004/05:FiU19, rskr. 2004/05:109.

2)

Lagen omtryckt 1999:19.

dels att det i 5 kap. skall införas en ny bestämmelse, 5 kap. 5 §, av följande lydelse,

dels att 5 kap. 3 §, 9 kap. 1 §, 11 kap. 2 a och 5 §§ skall ha följande lydelse.

Riksbanken skall svara för landets försörjning med sedlar och mynt.

Verksamhet som avses i första stycket får Riksbanken bedriva i samarbete med annan.

I syfte att effektivisera kontantcirkulationen får Riksbanken utge ersättning eller ge räntefri kredit till företag som avskilt och lagrat sedlar och mynt enligt Riksbankens anvisningar.

Sedlar och mynt som förändrats eller bearbetats får inte spridas.

Riksbanken bedriver verksamhet vid ett huvudkontor i Stockholm, där också fullmäktige och direktionen har sitt säte.

Riksbanken får dessutom bedriva verksamhet vid riksbankskontor till det antal och på de orter som Riksbanken bestämmer.

3) Riksbanken får meddela föreläggande eller förbud som behövs för att bestämmelsen i 5 kap. 5 § eller föreskrifter som meddelats enligt 1 kap. 2 § eller 6 kap. 9 § skall efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud får Riksbanken utsätta vite.

3)

Senaste lydelse 2004:668.

I fall som avses i 5 kap. 5 § får förbudet meddelas var och en som väsentligt har bidragit till spridningen och som därvid varit medveten om att sedlarna eller mynten hade förändrats eller bearbetats.

4) Hur talan förs mot fullmäktiges beslut om skiljande av en ledamot av direktionen från hans anställning regleras i 2 kap. 2 §.

4)

Senaste lydelse 2000:427.

Riksbankens beslut enligt 2 a § får överklagas hos länsrätten.

Riksbankens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas endast i den utsträckning och i den ordning som sägs i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1303

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)