Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1317

Utkom från trycket den 27 december 2004
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet;
utfärdad den 9 december 2004.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet att 2 § skall ha följande lydelse.

2 §

Beträffande personer som avses i 2 kap. 4 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet får i utsöknings- och indrivningsdatabasen behandlas uppgifter om

 1. exekutionstitel, inkomster, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas, borgensåtaganden,

 2. de verkställighetsåtgärder som begärts av sökanden,

 3. den som sökt verkställighet och vad som i övrigt behövs för utbetalning av influtna medel och annan redovisning,

 4. ställd säkerhet, anstånd, uppskov och avbetalningsplan,

 5. avräkning och betalningssäkring,

 6. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,

 7. återtagande av vara,

 8. exekutiv försäljning av egendom och tvångsförsäljning av bostadsrätt,

 9. bötesförvandling,

 10. betalningsinställelse, likvidation, skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,

 11. fusion,

 12. förhör eller annan åtgärd som beslutats eller vidtagits för efterforskning av tillgångar,

 13. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningar,

 14. redovisning av verkställighetsuppdraget,

 15. innehavare av rättighet i fast egendom,

 16. delägare till utmätt egendom,

 17. myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, och

 18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1317

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Frank Walterson
(Finansdepartementet)