Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1340

Utkom från trycket den 27 december 2004
Lag om ändring i ärvdabalken;
utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 kap. 11 § ärvdabalken2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134.

2)

Balken omtryckt 1981:359.

3) I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om överklagande gäller i övrigt den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.

3)

Senaste lydelse 2003:675.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1340

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)