Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2004:1356

Utkom från trycket den 27 december 2004
Lag om ändring i polislagen (1984:387);
utfärdad den 16 december 2004.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 a § polislagen (1984:387) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:1, utg.område 4, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105.

2) Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämnder för att under styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet som styrelsen bestämmelser.

2)

Senaste lydelse 1998:1555.

I en polisnämnd skall ingå antingen polischefen, den ställföreträdande polischefen eller chefen för respektive polisområde. Vidare skall det ingå det antal ledamöter, lägst fem och högst tio, som polisstyrelsen bestämmer. Dessa ledamöter utses av polisstyrelsen. För de ledamöter som utses av polisstyrelsen skall lika många suppleanter utses.

I fråga om de ledamöter och suppleanter som utses av polisstyrelsen tilllämpas 5 § tredje stycket första och andra meningarna.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:1356

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)