Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:1

Utkom från trycket den 9 januari 2005
Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;
utfärdad den 8 januari 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1)

Bet. 2004/05:SoU14, rskr. 2004/05:145.

2 a §

Vid olyckor eller andra händelser, där ett stort antal människor har avlidit, får vävnadsprover i PKU-biobanken användas även för identifiering av avlidna. Sådan användning får ske endast på begäran av Rikspolisstyrelsen eller Rättsmedicinalverket. Vid sådan användning krävs inget samtycke.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:1

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2005 och upphör att gälla den 30 juni 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)