Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:4

Utkom från trycket den 25 januari 2005
Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion;
utfärdad den 13 januari 2005.

Regeringen föreskriver att 34 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion skall ha följande lydelse.

1) Innan beslut om arbetsordningen fattas skall samråd ske med den eller de åklagarkammare som berörs.

1)

Senaste lydelse 2004:1275.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:4

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)