Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:15

Utkom från trycket den 1 februari 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 20 januari 2005.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

dels att bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

Trots 22 § får lagring av timmer påbörjas innan anmälan har gjorts, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan. Anmälan skall dock göras senast sex veckor efter det att lagringen har påbörjats.

Bilaga1)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

AVDELNING 4

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas

Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av prövningsskäl

Benämning av miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Kod för prövningsskäl

Prövningsnivå

 

lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat trädbränsle per år

 

-fl

 

C

 

lagring av mer än 500 kubikmeter timmer som inte sker i eller nära vattentäkter, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan

 

-t0

 

C

 

lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten, om lagringen inte omfattas av punkten -t0

 

-t1

 

B

 

lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten, eller lagring av mer än 500 kubikmeter toppmätt volym timmer på land utan begjutning av vatten, om lagringen inte omfattas av punkten -t0

 

-t2

 

C

 

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:15

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 och får tillämpas från och med den 1 januari 2005.

2. Lagring som med tillämpning av 22 a § har påbörjats före den 15 februari 2005 skall anmälas senast den 29 mars 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)