Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:46

Utkom från trycket den 22 februari 2005
Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916);
utfärdad den 10 februari 2005.

Regeringen föreskriver att 12 § konkursförordningen (1987:916) skall ha följande lydelse.

1) Rätten skall genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslutet till

1)

Senaste lydelse 2004:1207.

 1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,

 2. kronofogdemyndigheten, Skatteverket och åklagarmyndigheten,

 3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,

 4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad

  juridisk person eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

 5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

 6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,

 7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

 8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast egendom eller tomträtt,

 9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri,

 10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå,

 12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett kreditinstitut,

 13. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,

 14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, om det är upplyst att det i boet finns finansiella instrument som är registrerade hos värdepappersförvararen,

 15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är delägare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2003:113) om elcertifikat, och

 17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns utsläppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.

Rätten skall också genast underrätta en kronofogdemyndighet som har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen (1987:672), om inte myndigheten underrättas om konkursen enligt första stycket 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:46

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)