Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:110

Utkom från trycket den 22 mars 2005
Lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.;
utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

2) Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt

2)

Senaste lydelse 2004:452.

  1. konkurrenslagen (1993:20),

  2. marknadsföringslagen (1995:450),

  3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden,

  4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,

  5. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling,

  6. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer,

  7. försäkringsavtalslagen (2005:104).

Bestämmelserna i 14, 15 och 16–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden enligt konkurrenslagen, marknadsföringslagen eller försäkringsavtalslagen. I mål enligt marknadsföringslagen eller försäkringsavtalslagen tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller vad som föreskrivs i dessa lagar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:110

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)