Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:131

Utkom från trycket den 31 mars 2005
Lag om ändring i ärvdabalken;
utfärdad den 17 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 kap. ärvdabalken skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2005.

1)

Prop. 2004/05:88, bet. 2004/05:LU20, rskr. 2004/05:176.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)