Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:144

Utkom från trycket den 31 mars 2005
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 17 mars 2005.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 20 § och 11 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)1) skall ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

20 §

2) Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen, när

2)

Senaste lydelse 2004:1109.

  1. ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri, eller rättighet i luftfartyg vilken har skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg har utmätts,

  2. en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret, intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller en rätttighet i luftfartyg, vilken skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg, skall säljas exekutivt eller

  3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 16 § jämförd med 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg.

I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

Har utmätning av egendom eller inskriven rättighet som avses i första stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen eller rättigheten förfallit av annat skäl, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen.

1 §

Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas även beträffande försäljning av ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

  1. Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket andra meningen, 6 § och 7 § andra stycket andra meningen gäller inte i fråga om ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg.

  2. Om flera luftfartyg eller ett luftfartyg samt intecknat lager av reservdelar skall säljas samtidigt, skall vid auktionen särskilt behandlas hur utrop skall ske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:144

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Frank Walterson
(Finansdepartementet)