Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:149

Utkom från trycket den 31 mars 2005
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);
utfärdad den 17 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)

1)

Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169.

2)

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex 31985L0337), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17, Celex 32003L0035).

dels att 5 kap. 18 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 18 a §, av följande lydelse.

3) Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.

3)

Senaste lydelse 2004:603.

När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 1118 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.

Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

  1. industriändamål,

  2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,

  3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,

  4. hamn för fritidsbåtar,

  5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,

  6. permanent campingplats,

  7. nöjespark, eller

  8. djurpark.

Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första stycket miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken.

Regeringen får meddela föreskrifter om när en plan på grund av en sådan användning som avses i 18 § tredje stycket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:149

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller för planer och program som formellt börjat förberedas före den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)