Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:150

Utkom från trycket den 31 mars 2005
Lag om ändring i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.;
utfärdad den 17 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 a § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169.

2) Hissar i byggnader samt linbaneanläggningar för persontransport skall, även när 2 § första stycket inte är tillämpligt, ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att de egenskapskrav på byggnadsverk som anges i 2 § skall uppfyllas.

2)

Senaste lydelse 1999:366.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:150

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)