Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:155

Utkom från trycket den 5 april 2005
utfärdad den 23 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 15 a § sjölagen (1994:1009) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:51, bet. 2004/05:SkU24, rskr. 2004/05:163.

2) Vid behandlingen hos registermyndigheten av registerärenden tilllämpas inte bestämmelserna i 10 § andra stycket, 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223). Av 37 a och 37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten skall ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.

2)

Senaste lydelse 2001:384.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:155

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om beslut om stämpelskatt som meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)