Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:180

Utkom från trycket den 19 april 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 7 april 2005.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

1) Det är förbjudet att, om verksamheten eller åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till denna förordning, utan tillstånd enligt miljöbalken

1)

Senaste lydelse 2003:1052.

  1. anlägga eller driva fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet,

  2. släppa ut avloppsvatten, eller

  3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen.

Det är också förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som anges i avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig hantering, ingår eller avses ingå i verksamheten.

Första och andra styckena gäller även vid ändring av verksamheten. Tillstånd krävs dock inte om ändringen är mindre och inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. Tillstånd krävs inte heller om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära vattentäkter, om lagringen behövs med anledning av storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat virke.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:180

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2005 och får tillämpas från och med den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)