Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:187

Utkom från trycket den 19 april 2005
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 7 april 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att det i luftfartslagen (1957:297) skall införas en ny paragraf, 14 kap. 2 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156, 25.6.2003 s. 17, Celex 32003L0035).

2 a §

Luftfartsstyrelsens beslut om tillstånd att inrätta och driva allmänna flygplatser får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:187

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)