Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:195

Utkom från trycket den 26 april 2005
Lag om ändring i rättegångsbalken;
utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 6 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:63, bet. 2004/05:JuU26, rskr. 2004/05:185.

6 §

2) En avdelning av Högsta domstolen är domför med fem ledamöter. Fler än sju ledamöter får inte sitta i rätten.

2)

Senaste lydelse 1999:84.

  Om prövningen är enkel, är avdelningen domför med tre ledamöter vid prövning av

 1. frågor om häktning och reseförbud som avses i 55 kap. 8 § andra stycket tredje meningen,

 2. ansökningar om resning eller återställande av försutten tid,

 3. klagan över domvilla,

 4. frågor om återförvisning av mål till hovrätt,

 5. frågor om beviljande av prövningstillstånd i hovrätt, eller

 6. frågor om avvisning av en ansökan eller klagan som har getts in omedelbart till Högsta domstolen men som domstolen inte skall pröva som första instans.

Om en framställning i ett mål som skall tas upp omedelbart av Högsta domstolen inte innefattar laga skäl för talan eller det annars är uppenbart att talan är ogrundad, är avdelningen domför med tre ledamöter när dom i målet meddelas utan att stämning har utfärdats.

En avdelning är domför med en ledamot vid avslag på eller avvisning av en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla, om

 1. Högsta domstolen tidigare beträffande samma avgörande har avslagit en ansökan eller klagan från samma sökande eller klagande, och

 2. sökanden eller klaganden inte anför något nytt som är av betydelse för prövningen av ansökningen eller klagan.

Frågor om prövningstillstånd i Högsta domstolen får avgöras av en ledamot. Fler än tre ledamöter får inte delta. Frågor om prövningstillstånd som har förklarats vilande enligt 54 kap. 11 § andra stycket avgörs dock av de ledamöter som prövar målet.

  En avdelning är domför med en ledamot vid prövning av

 1. frågor om avskrivning av mål efter återkallelse eller efter det att ett överklagande har förfallit,

 2. frågor om avvisning av ett överklagande hos Högsta domstolen,

 3. frågor om förening av mål enligt 14 kap. 7 a §,

 4. överklagande av hovrätts avvisningsbeslut som avses i 54 kap. 17 §,

 5. frågor som avses i 55 kap. 8 § andra stycket första och andra meningarna, eller

 6. en ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över domvilla när ansökningen eller klagan inte innefattar laga skäl för den begärda åtgärden eller det annars är uppenbart att den är ogrundad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:195

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)