Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:197

Utkom från trycket den 26 april 2005
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;
utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 15 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190.

Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § 5, får Finansinspektionen besluta att institutet skall betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:197

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)