Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:199

Utkom från trycket den 26 april 2005
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument;
utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 3 kap. 1 och 3 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument3) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43, Celex 32002L0047).

3)

Lagen omtryckt 1992:558.

1 §

4) Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget skall ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, skall avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses skall anges noggrant.

4)

Senaste lydelse 2002:563.

Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal som företaget medverkar till är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,

 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,

 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska Centralbanken,

 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller

 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut5)

  5)

  EGT L 126, 26.5.2000, s. 1 (Celex 32000L0012).

  senast ändrat genom Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG6)

  6)

  EGT L 125, 28.4.2004, s. 44 (Celex 32004L0069).

  .

3 §

Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

Första stycket gäller inte om pantsättaren är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,

 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,

 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska Centralbanken,

 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller

 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut7)

  7)

  EGT L 126, 26.5.2000, s. 1 (Celex 32000L0012).

  senast ändrat genom Europeiska gemenskapernas kommissions direktiv 2004/69/EG8)

  8)

  EGT L 125, 28.4.2004, s. 44 (Celex 32004L0069).

  .

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:199

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Lars Afrell
(Finansdepartementet)