Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:214

Utkom från trycket den 26 april 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 14 april 2005.

Regeringen föreskriver att 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

1) Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall gälla vid

1)

Senaste lydelse 2002:112.

 1. träskyddsbehandling genom doppning,

 2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,

 3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,

 4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,

 5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,

 6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,

 7. utsläpp till luft av kväveoxider, svaveloxid och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar2)

  2)

  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

  ,

 8. användning av avloppsslam i jordbruk,

 9. utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar i enlighet med rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar3)

  3)

  EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).

  , senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG4)

  4)

  EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).

  .

 10. lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar, och

 11. lagring, förbehandling, återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:214

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2005.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)