Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:231

Utkom från trycket den 3 maj 2005
Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor;
utfärdad den 21 april 2005.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor skall ha följande lydelse.

Kustbevakningen får begära bistånd från och lämna bistånd till utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

  1. överenskommelsen den 13 september 1983 om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen,

  2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av Östersjöområdets marina miljö,

  3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom olja, och

  4. tilläggsprotokollet till konventionen under 3 om beredskapen för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom skadliga och giftiga ämnen när detta är i kraft i förhållande till Sverige.

Kustbevakningen får även begära bistånd från och lämna bistånd till en medlemsstat i Europeiska unionen vid miljöräddningsinsatser till sjöss i enlighet med rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten1) . Sådant bistånd får dock endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet garanterat Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

1)

EGT L 297, 15.11.2001, s. 7 (Celex 32001D0792).

Kustbevakningen skall före beslut om att lämna bistånd enligt första stycket 3 och 4 samt andra stycket informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:231

Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2005.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)