Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:241

Utkom från trycket den 11 maj 2005
Förordning om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);
utfärdad den 21 april 2005.

Regeringen föreskriver att 7 och 24 §§ varumärkesförordningen (1960:648) skall ha följande lydelse.

1) Ansökan i varumärkesärende skall ske skriftligen och vara underskriven av sökanden eller hans ombud. Ansökan skall vara skriven på svenska om inte registreringsmyndigheten i det enskilda fallet medger annat. Är en bilaga till ansökan skriven på något annat språk än svenska, skall sökanden även lämna in en styrkt svensk översättning av bilagan om registreringsmyndigheten kräver detta.

1)

Senaste lydelse 1995:1279.

Ansökan får överföras elektroniskt på det sätt som registreringsmyndigheten föreskriver.

Den som lämnar in en ansökan skall betala avgift enligt bestämmelserna i 24 §.

En ansökan som avser flera varor eller tjänster får delas i två eller flera ansökningar på vilka de ursprungliga varorna och tjänsterna fördelas. Dessa ansökningar skall ha samma ingivningsdag och prioritet som den ursprungliga ansökan.

2) Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende skall avgift betalas med nedanstående belopp.

2)

Senaste lydelse 2004:33.

Slag av ärende

kronor

 
 

Elektronisk ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 300

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 300

 

c) för varje klass utöver den första

 

600

 
 
 

Annan ansökan om registrering

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 700

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 700

 

c) för varje klass utöver den första

 

800

 
 
 

Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering

 

1 400

 
 
 

Ansökan om förnyelse

 
 

a) för skydd i en klass av annat varumärke än kollektivmärke

 

1 400

 

b) för skydd i en klass av kollektivmärke

 

1 400

 

c) för varje klass utöver den första

 

700

 
 
 

Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass

 

150

 
 
 

Ansökan om anteckning av ny innehavare för varje anteckning av innehav

 

700

 
 
 

Ansökan om anteckning av licens

 

700

 
 
 

Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke

 

700

 
 
 

Ansökan om registrering enligt 34 b § varumärkeslagen

 

1 400

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:241

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)