Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:243

Utkom från trycket den 17 maj 2005
Lag om ändring i konkurslagen (1987:672);
utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 28 § konkurslagen (1987:672) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan rätten förklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts gäldenären förfaller, om

  1. gäldenären

    a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,

    b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, eller

    c) i hemlighet har gynnat någon borgenär i syfte att inverka på ackordsfrågan,

  2. gäldenären har åsidosatt vad som åligger honom enligt 26 § andra stycket, eller

  3. gäldenären på något annat sätt uppenbart har försummat sina åtaganden enligt ackordet.

Förlikning är inte tillåten i en fråga som avses i första stycket.

Även om den eftergift som har medgetts gäldenären förklaras förfallen, får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot den som har gått i borgen för ackordet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:243

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)