Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:244

Utkom från trycket den 17 maj 2005
Lag om ändring i skuldsaneringslagen (1994:334);
utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 § skuldsaneringslagen (1994:334) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208.

27 §

2) På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ett beslut om skuldsanering enligt denna lag kan en tingsrätt som avses i 21 § upphäva eller, i fall som avses i 5, ändra beslutet om

2)

Senaste lydelse 1996:267.

 1. gäldenären

  a) har gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer,

  b) har gjort sig skyldig till uppsåtligt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning, eller

  c) i hemlighet har gynnat någon borgenär för att inverka på skuldsaneringsfrågans avgörande,

 2. gäldenären i sin ansökan om skuldsanering eller annars under ärendets handläggning medvetet har lämnat oriktiga uppgifter till men för borgenären,

 3. gäldenären lämnat oriktig uppgift till ledning för myndighets beslut i fråga om skatt eller avgift som omfattas av skuldsaneringen eller underlåtit att lämna uppgift trots att han är uppgiftsskyldig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett beslut blivit felaktigt eller inte fattats,

 4. gäldenären inte följer betalningsplanen, såvida avvikelsen inte är ringa eller

 5. gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter skuldsaneringen.

I fall som avses i första stycket 5 skall ansökan ges in inom fem år från dagen för skuldsaneringen. Om betalningsplanen löper under längre tid gäller i stället den tiden.

Innan rätten prövar borgenärens ansökan skall gäldenären och de borgenärer som avses i 19 § höras. I övrigt gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden för handläggningen.

Upphävs ett beslut om skuldsanering, blir en borgen eller annan säkerhet som tredje man har ställt för betalning av belopp som avses i 8 § första stycket 3 ogiltig, om inte tredje mannen kände till eller borde känt till de i 27 § första stycket 1 angivna omständigheterna eller medverkade till att gäldenären åsidosatt sina förpliktelser enligt 27 § första stycket 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:244

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)