Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:252

Utkom från trycket den 17 maj 2005
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);
utfärdad den 4 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i plan- och bygglagen (1987:10) skall införas en ny paragraf, 16 kap. 3 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:106, bet. 2004/05:BoU8, rskr. 2004/05:215.

2) Om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande negativa effekter på miljön eller egendom och om det behövs för att åtgärder som är nödvändiga till följd av händelsen snabbt skall kunna vidtas, får regeringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från

2)

Tidigare 3 § upphävd genom 1994:852.

  1. krav på beaktande av allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse enligt 2 kap.,

  2. krav på byggnader, andra anläggningar, tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader enligt 3 kap.,

  3. krav på en åtgärds förenlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 5 kap. 36 § andra stycket,

  4. krav på bygglov, rivningslov och marklov enligt 8 kap., samt

  5. bestämmelserna i 9 kap. om byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:252

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2005. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 3 § får avse tid från och med den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet