Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:255

Utkom från trycket den 24 maj 2005
utfärdad den 14 april 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 11 § och rubriken närmast före 10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192.

Ersättning från de internationella oljeskadefonderna

2) Bestämmelser om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond finns i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

2)

Senaste lydelse 1995:1081 (jfr 1996:11).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:255

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Thomas Johansson
(Justitiedepartementet)