Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:267

Utkom från trycket den 24 maj 2005
Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);
utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)

1)

Prop. 2004/05:67, bet. 2004/05:SkU26, rskr. 2004/05:222.

dels att 22 § skall upphöra att gälla,

dels att 40 § skall ha följande lydelse.

2) Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Ett beslut om en persons bosättning får även överklagas av en kommun som berörs av beslutet.

2)

Senaste lydelse 2003:657.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17, 20 och 21 §§ skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild utan begränsning till viss tid.

Ett överklagande av det allmänna ombudet eller en kommun skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:267

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)