Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:271

Utkom från trycket den 24 maj 2005
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 4 maj 2005.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 5 § och 14 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.

5 §

1) Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § skall polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig.

1)

Senaste lydelse 1999:835.

Innan en länsstyrelse beslutar sådana lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods som avses i 1 § tredje stycket skall yttrande inhämtas från Statens räddningsverk.

14 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

  1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och

  2. i övrigt tillkännagivits i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 11 §.

Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om

  1. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen, eller

  2. överträdelsen avser lokala trafikföreskrifter som har meddelats av en statlig myndighet eller föreskrifter enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket även om de inte har tagits in i liggare enligt 10 kap. 11 § första stycket.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:271

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. För överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet gäller 14 kap. 14 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)