Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:288

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Lag om ändring i lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.;
utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

1)

Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

dels att 13 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 §

2) Begår någon brott som avses i 9–11 §§ skall, om det inte är uppenbart oskäligt, hos honom eller henne befintliga förråd av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat liksom kärl och emballage samt renings- och filtreringsmedel förklaras förverkade. Detsamma skall gälla redskap som använts i fall som avses i 10 §. Förverkande av teknisk sprit och alkoholhaltigt preparat kan även ske hos den som enligt 14 § andra stycket andra meningen är fri från ansvar.

2)

Senaste lydelse 1996:1158. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

13 a §

Utöver vad som sägs i 13 § får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:288

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

2. För brott begångna innan denna lag trätt i kraft gäller 13 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)