Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:292

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69);
utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i skattebrottslagen (1971:69) skall införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

13 a §

Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken skall inte tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:292

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)