Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2005-0308

SFS 2005:308

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:308

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)