Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:313

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel;
utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

Läkemedel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:313

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)