Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:322

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister;
utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3, 16 och 17 §§ lagen (1998:620) om belastningsregister skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:77, bet. 2004/05:JuU32, rskr. 2004/05:238.

2) Registret skall innehålla uppgifter om den som

2)

Senaste lydelse 2003:1166.

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,

 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,

 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,

 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller

 5. har meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

En uppgift i registret skall gallras

 1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,

 2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,

 3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,

 4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,

 5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse har återkallats,

 6. om besöksförbud eller tillträdesförbud har upphävts eller

 7. när den registrerade har avlidit.

Utöver vad som följer av 16 § skall uppgifter om

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

 2. fängelsestraff som skall anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt

  35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt

  18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet,

 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

 6. överlämnande till vård inom socialtjänsten eller vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras tio år efter domen eller beslutet,

 7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

 8. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

 9. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras tio år efter domen eller beslutet,

 10. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras tio år efter beslutet, och

 11. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet.

3) Utöver vad som följer av 16 § skall uppgifter om

3)

Senaste lydelse 2003:1166.

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,

 2. fängelsestraff som skall anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,

 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet,

 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,

 6. överlämnande till vård inom socialtjänsten eller vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras tio år efter domen eller beslutet,

 7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,

 8. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

 9. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras tio år efter domen eller beslutet,

 10. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras tio år efter beslutet,

 11. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet, och

 12. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:322

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)