Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:330

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);
utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:96, bet. 2004/05:SfU14, rskr. 2004/05:233.

2)

Lagen omtryckt 2003:246.

3) Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

3)

Senaste lydelse 2003:1213.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:330

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Roger Petersson
(Justitiedepartementet)