Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:354

Utkom från trycket den 31 maj 2005
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
utfärdad den 12 maj 2005.

Regeringen föreskriver1) att bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

1)

Jfr rådets direktiv (96/82/EG) av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L 010, 14.1.1997, s. 13, Celex 396L0082), ändrat genom rådets och Europaparlamentets direktiv 2003/105/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105).

Bilaga2)

Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

AVDELNING 4

VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Denna del av bilagan består av Avsnitt 1 som innehåller en förteckning över farliga ämnen och Avsnitt 2 som innehåller en förteckning över särskilda kategorier av farliga ämnen.

Följande gäller för tillämpning av denna del av bilagan.

 1. Gas är varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa eller högre vid 20 grader C. Vätska är varje ämne som inte definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid 20 grader C och normaltryck, 101,3 kPa.

 2. En beredning som innehåller ett ämne som är upptaget i denna del av bilagan skall jämställas med ämnet om beredningens klassificering överensstämmer med ämnets såvida inte annat anges i denna del av bilagan.

 3. Med klassificering och riskfraser avses i denna del av bilagan de klassificeringar och riskfraser som vid varje enskilt tillfälle skall tillämpas enligt tillämpliga föreskrifter utgivna av Kemikalieinspektionen och Statens räddningsverk. För ämnen och beredningar som inte omfattas av klassificeringsreglerna i nämnda föreskrifter, men som ändå förekommer eller skulle kunna förekomma vid en verksamhet, och under de förhållanden som råder vid verksamheten innehar eller kan inneha motsvarande egenskaper beträffande möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, skall de klassificeringsförfarandena som anges i föreskrifterna användas.

 4. Om ett ämne eller en beredning som är upptagen i Avsnitt 2 uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar, skall den klassificering som motsvarar den lägsta mängden farligt ämne gälla. Vid tillämpning av summeringen i punkt 8 skall dock det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen. För ämnen i kategori 4 och 5 skall ADR3) -klassificeringen ha företräde framför riskfrastilldelningen.

  3)

  Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), överförd genom rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994 s. 7, Celex 31994L0055), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2003/28/EG (EUT L 90, 8.4.2003, s. 45, Celex 32003L0028).

 5. När ett ämne eller en grupp ämnen som ingår i Avsnitt 1 även kan hänföras till Avsnitt 2, skall endast de mängder som anges i Avsnitt 1 beaktas.

 6. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller beredningar är det ämnets eller beredningens kvantitet som skall gälla om den är känd. Om denna kvantitet inte är känd skall hela föremålet betraktas som explosivt.

 7. Den mängd farligt ämne som skall beaktas vid tillämpningen av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av den angivna mängden, i Avsnitt 1 och Avsnitt 2 i denna del av bilagan, skall inte tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är placerade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den.

 8. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera ämnen som anges i denna del av bilagan i mängder som understiger de gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering göras för att fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna.

Denna summering görs enligt följande formel:

Σ qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+….+qn/Qn

där qx betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för ”ämne 1” t.o.m. ”ämne n” i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna del av bilagan och Qx betecknar den i denna del av bilagan angivna gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen.

Denna formel tillämpas för

 1. summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i Avsnitt 1 i denna del av bilagan och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 1 eller 2 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan,

 2. summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i Avsnitt 1 i denna del av bilagan och som är klassificerade som oxiderande, explosiva, brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan.

 3. summering av ämnen och beredningar som anges i Avsnitt 1 i denna del av bilagan och som är klassificerade som miljöfarliga (R50 inklusive R50/53 eller R51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategori 9 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan.

Om någon av summorna under punkterna 1, 2 eller 3 är lika med eller större än ett (1) skall verksamheten omfattas av bestämmelserna.

Avsnitt 1 – Farliga ämnen

Farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär att verksamheten skall tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

Farliga ämnen

Mängd i ton

Gödningsmedel som är blandade eller sammansatta och som är baserade på ammoniumnitrat (innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller pottaska) i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat är

 

10 000

 

– mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 procent brännbara/organiska material eller uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG, eller

 
 

– 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material,

 
 

och vilka i samtliga fall kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet med Förenta nationernas ”trough test” enligt dess rekommendationer om transport av farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2.

 
 

Gödningsmedel som är baserade på ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat överstiger

 

5 000

 

– 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, eller

 
 

– 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat, eller

 
 

– 28 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent,

 
 

och som i samtliga fall uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG.

 
 

Ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat

 

2 500

 

– är mellan 24,5 och 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 procent, eller

 
 

– överstiger 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 procent.

 
 

Vattenlösningar med ammoniumnitrat i vilka ammoniumnitratkoncentrationen överstiger 80 viktprocent.

 
 

Gödningsmedel som inte uppfyller kraven på i bilaga II i direktiv 80/876/EEG samt kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat, ammoniumnitratbaserade gödningsmedel som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning.

 

50

 

Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i pelletformeller granulatform.

 

10 000

 

Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i kristallin form.

 

5 000

 

Arsenikpentoxid, arsenik (V) syra eller dess salter

 

2

 

Väteklorid (kondenserad gas)

 

250

 

Blyalkyler

 

50

 

Extremt brandfarliga kondenserade gaser (inklusive gasol och naturgas)

 

200

 

Metanol

 

5 000

 

4,4'-metylenbis(2-kloranilin) eller dess salter, i pulverform

 

0,01

 

Metylisocyanat

 

00,15

 

Cancerogena ämnen vid koncentrationer som överstiger 5 viktprocent:

 

2

 

– 4-aminobifenyl och/eller dess salter,

 
 

– bensotriklorid,

 
 

– benzidin och/eller dess salter,

 
 

– bis(klormetyl)eter,

 
 

– klordimetyleter,

 
 

– 1,2-dibrometan,

 
 

– dietylsulfat,

 
 

– dimetylsulfat,

 
 

– dimetylkarbamoylklorid,

 
 

– 1,2-dibrom-3-klorpropan,

 
 

– 1,2-dimetylhydrazin,

 
 

– dimetylnitrosamin,

 
 

– hydrazin,

 
 

– 2-naftylamin och/eller dess salter,

 
 

– 4-nitrodifenyl, samt

 
 

– 1,3-propansulton

 
 

Petroleumprodukter:

 

25 000

 

– bensin och nafta,

 
 

– fotogen (inklusive flygbränslen),

 
 

– gasoljor (inklusive dieselbränslen, lätta eldningsoljoroch blandkomponenter för gasoljor)

 
 

Avsnitt 2 – Särskilda kategorier av farliga ämnen som inte särskilt anges i Avsnitt 1

Kategorier av farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär att verksamheten skall tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

Kategorier av farliga ämnen

Mängd i ton

1. Mycket giftiga ämnen (riskfras R26, R27 eller R28)

 

20

 

4. Explosiva ämnen, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.4).

 

200

 

5. Explosiva ämnen, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6), eller riskfras R2 eller R3.

 

50

 

9. Miljöfarliga ämnen:

 
 

– ämnen med riskfrasen R50: ”mycket giftigt för vattenlevande organismer” (inklusive R50/53),

 

200

 

– ämnen med riskfrasen R51/53 ”giftigt för vattenorganismer, kan ge långsiktiga skadeverkningar på vattenmiljön”.

 

500

 

10. All klassificering som inte omfattas av det som anges ovan i kombination med följande riskfraser:

 
 

– R14 ”reagerar våldsamt vid kontakt med vatten” (inklusive R14/15),

 

500

 

– R29 ”avger giftiga gaser vid kontakt med vatten”.

 

200

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:354

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.

2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2006 även om tillståndsplikt införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten givit in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2006 och tillståndsmyndigheten inte beslutar annat.

3. Det som sägs i punkten 2 gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Lena Ingvarsson
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet