Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2005:374

Utkom från trycket den 13 juni 2005
Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård;
utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 25 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258.

2) Beslut som meddelas enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

2)

Senaste lydelse 2000:354.

Om åklagaren före en länsrätts beslut har anmält att beslutet kan komma att överklagas, får länsrättens eller kammarrättens beslut inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft eller rätten dessförinnan har underrättats om att beslutet inte kommer att överklagas.

Har åklagaren enligt andra stycket underrättat länsrätten eller kammarrätten om att beslutet inte kommer att överklagas, skall rätten genast meddela vårdinrättningen att beslutet kan verkställas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2005:374

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)